جزئیات خبر:

 ENERY STAR:

انرژی استار ضمن تشکر از کمپانی کانن ، این شرکت ژاپنی را به جهت فداکاری در حوزه بهروری انرژی برای دومین سال پیایی انتخاب نمود.


جزئیات خبر :

نام خبر : انتخاب کمپانی کانن از طرف ENERGY STAR

تاریخ: 5/28/2017 3:29:16 PM

نام شرکت : canon

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید